Gedragscode en vertrouwenspersoon

Gedragscode en vertrouwenspersoon

Aanstellingsbeleid

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven.
Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag.
Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.
Bij elke nieuwe vrijwilliger zal Radio Scouting Pi4RS een intake gesprek voeren en hij/zijn zal een Verklaring omtrent Gedrag moeten aanleveren.

Gedragscode

Door de landelijke raad is een gedragscode ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag vastgesteld.
Hier staat in wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden.
Alle leden en vrijwilligers van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van deze gedragscode en hiernaar te handelen.

Verklaring omtrent gedrag

Voor kaderleden én buitengewone leden moet verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden overlegd.
Deze verplichting staat opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.
De screeningsautoriteit van de overheid is Justis.
Deze instantie screent of een persoon wel of geen VOG krijgt en geeft bij geen bezwaar de VOG af aan de betrokkene.
Scouting Nederland stimuleert haar groepen om actief bezig te zijn met de VOG.

Protocol grensoverschrijdend gedrag

In het protocol staat wat je moet doen en laten in geval van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag.
Alle leden van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van dit protocol en het in voorkomende gevallen als leidraad te gebruiken.

Protocol grensoverschrijdend gedrag_2017 (scouting.nl)

Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen.
De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen.
De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de Scoutinggroep en is goed zichtbaar voor de leden.

Voor Radio Scouting Pi4RS kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon via irmavanheijningen@hotmail.com

De informatie over het aanstellingsbeleid, gedragscode, VOG, protocol overschrijdend gedrag en vertrouwenspersoon is voornamelijk afkomstig van de website van Scouting Nederland. Dit is terug te vinden op Middelen – Scouting.